Info en Voorwaarden


Leveringsvoorwaarden
  • De door u bij ons bestelde producten worden gebracht door eigen koerier of verzonden per DHL of TNT post.
  • Het minimale orderbedrag inclusief verzendkosten is € 12,50.
    MAANDAANBIEDING !
  • Wij verzenden de producten zodra wij uw betaling binnen hebben in geval van vooruit betaling op NL33 KNAB 0256 1431 37 tnv. LEWA te Rotterdam onder vermelding van uw bestelnummer die u in uw bevestiging van de order per e-mail toegestuurd krijgt.
  • Of u kunt de producten iedere zaterdsag van 10:00 - 11:00 uur ophalen in onze showroom.
  • U kunt uw bestelling binnen 7 dagen annuleren als u nog niet heeft betaald.
  • Sommige artikelen in onze webshop kunnen iets afwijken van de foto's.
  • Wij houden de website zo actueel mogelijk maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel momenteel niet leverbaar is, u krijgt dan bericht over de levertijd en indien gewenst uw geld terug.
  • Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LEWA MARKET

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LEWA Market zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.lewamarket.nl en op de internetwinkels van LEWA Market.

 

1.2 Door een bestelling bij LEWA Market te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

 

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van LEWA Market gelden ook ten behoeve van eventueel door LEWA Market ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van LEWA Market zijn vrijblijvend. LEWA Market heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als LEWA Market uw bestelling heeft geaccepteerd en bevestigd. LEWA Market heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

 

2.3 Voor een aantal van de artikelen geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft. Als dit van toepassing is staat dit het artikel vermeld.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LEWA Market.

 

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door LEWA Market bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en als LEWA Market zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar LEWA Market behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft LEWA Market het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.6 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door LEWA Market, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LEWA Market.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door LEWA Market anders wordt aangegeven. Bij artikelen die voor u op maat worden gefabriceerd kan de levertijd oplopen tot honderd twintig (120) dagen. In geval van overschrijden van de levertermijn ontvangt u hier tijdig bericht van en heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door LEWA Market geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

 

6.2 LEWA Market garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan LEWA Market te melden.

 

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft LEWA Market de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs min de daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

 

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan LEWA Market te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door LEWA Market terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Artikelen die voor u op maat worden gefabriceerd kunnen niet retour worden gezonden.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 LEWA Market is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en LEWA Market, dan wel tussen LEWA Market en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LEWA Market.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat LEWA Market deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

 

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LEWA Market in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door LEWA Market vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

 

9.3 LEWA Market mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

 

9.4 Onverminderd de overige aan LEWA Market toekomende rechten, heeft LEWA Market in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

LEWA Market

Postbus 28162

3003 KD  Rotterdam

Nederland

KvK-nummer 24256763